Anmeld Her

Trusler og grove udtalelser i det offentlige rum er med til at skabe frygt og fragmentere samfundet. Vi mener, det modarbejder vores vision om fredelig og harmonisk sameksistens, som er fundamental for et trygt og sikkert samfund.


Vi lever i en tid, hvor tilråb, trusler, ytringer, overgreb eller opfordringer til samme på baggrund af etnicitet, religiøsitet, seksuel orientering eller politisk ståsted er en realitet. Især på de sociale medier er der en stigende tendens til grove, krænkende udtalelser.

Vi vil dokumentere og italesætte problemets omfang, så vi kan synliggøre den negative tendens over for både politikere og borgere.

For at skabe tryghed i vores samfund mener vi, det er det vigtigt, at vi står sammen og reagerer ved at anmelde de personer, som krænker andre, hvad enten om det er verbalt eller fysisk. Vi vil arbejde for en bedre forebyggende indsats, som skal være med til at gøre Danmark til et mere trygt sted for os alle.


Hadforbrydelser

Hadforbrydelser – eller hatecrimes – finder sted både i offentligheden samt især på de sociale medier. Det er en overordnet betegnelse for en række forbrydelser, ofte vold, motiveret af fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe på baggrund af fx [race – udgår] etnisk oprindelse, religion eller tro, politisk overbevisning, handikap, køn eller seksuelle orientering.

Hvis en forbrydelse er motiveret af disse fordomme, kommer det til udtryk i strafudmålingen. Efter straffelovens § 81, nr. 6 er det en strafskærpende omstændighed ved strafudmålingen, at forbrydelsen er sket med afsæt i disse fordomme. Reglerne i straffelovens § 266, §§ 266 a-c, samt § 267 regulerer også det sagte ord mere end handlingerne.


Straffelovens § 266 b

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”


Hvordan Vi Gør

Når en anmeldelse er sendt ind til AnmeldHad.dk, gennemgår vores jurister anmeldelserne. De anmeldelser, som potentielt bryder loven, vil vores jurister sikre sig, bliver sendt videre til politiet til nærmere efterforskning.

Diskrimination vil oftest være en subjektiv følelse. Derfor kan det være, at nogle opfatter ytringer som værende diskriminerende eller nedladende, mens andre ikke gør. Det er vigtigt for vores arbejde, at alle ytringer, som du synes er diskriminerende, bliver anmeldt. Derfor opfordrer vi til, at tilråb, trusler, ytringer, overgreb eller opfordringer til samme, som har baggrund i etnicitet, religiøsitet, seksuel orientering eller politisk ståsted, bliver registreret på AnmeldHad.dk.
Det er mindst lige så vigtigt at få dokumenteret omfanget af disse hændelser, som det er at få myndighederne til at efterforske de potentielle lovovertrædelser.

Du bestemmer selv, om du vil lægge navn til din anmeldelse, eller om du vil indsende en anonym anmeldelse, enten her på siden eller på vores Facebookside.
Vi opfordrer dog alle vores brugere til at vedkende sig anmeldelsen. Det vil styrke validiteten og opbakningen til enhver anmeldelse.
Vi er klar over, at dette vil være ressourcekrævende for politiet. Men det er vores overbevisning, at vi ved at påvise problemets omfang kan være med til at synliggøre behovet hos relevante aktører og sikre, at borgers retssikkerhed bliver håndhævet.

Vi vil også løbende udarbejde statusrapporter samt bringe relevante artikler. Da opgaven kan blive stor, opfordrer vi alle foreninger, hvis medlemmer oplever tilråb, trusler, ytringer eller overgreb, som har baggrund i etnicitet, religiøsitet, seksuel orientering eller politisk ståsted, til at indgå et samarbejde med AnmeldHad.dk. Så vi sammen kan skabe et mere trygt Danmark for os alle.


Anmeldelsen

Hvis hadforbrydelsen er sket på de sociale medier, er det vigtigt, at følgende fremgår af anmeldelsen:
  • At datoen på hvornår ”posten” er skrevet, fremgår på skærmbilledet.
  • At konteksten for ”posten” så vidt muligt tydeligt fremgår.
  • At der er et link til profilen, der har skrevet ”posten”

Om Os

Hvad vi vil

Vi vil gerne aktivt bidrage til at skabe et mere harmonisk samfund på tværs af kulturelle forskelle.

Den måde, vi taler til hinanden på, kan være med til at give en følelse af behag eller ubehag. Vi mener, det er en vigtig grundsten for samfundet, at den offentlige tone og tonen på de sociale medier ikke er hadefuld, så andre føler sig stigmatiseret.

Vi vil etablere en portal for at kunne registrere tilråb, trusler, ytringer, overgreb eller opfordringer til samme, så vi kan anbefale en hensigtsmæssig forebyggelsesindsats på området.

Vi vil yde en aktiv indsats for at dokumentere omfanget af hadforbrydelser. Vi vil på den måde italesætte problemer og arbejde for, at hadforbrydelsernes omfang formindskes.


Hvorfor vi vil det

Vi kan konstatere, at der er sket en stigning i antallet af hadforbrydelser. Hadforbrydelserne sker i større grad på de sociale medier, hvor tonen er blevet grovere. I flere tilfælde overskrider den med stor sandsynlighed gældende lov for, hvordan man må ytre sig offentligt.

Hadforbrydelserne sker dog samtidigt stadig i det offentlige rum, hvor der med jævne mellemrum sker forulempelser enten i form af ytringer eller fysiske overfald, som tager afsæt i offerets religiøsitet, etnicitet, seksuelle orientering eller politiske ståsted.

Vi ønsker at forebygge dette og give mulighed for, at ofrene for hadforbrydelser bliver hørt og får støtte til en politianmeldelse af forbrydelsen.

Vi opfordrer derfor alle, privatpersoner som foreninger, til at anmelde hadske ytringer og andre hadforbrydelser, for at vi på sigt kan skabe et samfund, som er trygt at være i for os alle.Hvem vil vi det med

Center for Forebyggelse af Eksklusion - CFE arbejder for et mere tolerant og harmonisk samfund. Derfor opfordrer vi alle potentielle interessenter til at indgå i et bredt samarbejde.

Vi inviterer alle foreninger, på tværs af etnicitet, religiøsitet eller mangel på samme, seksualitet eller politiske ståsted, hvis medlemmer bliver udsat for racisme eller diskrimination, til at tage kontakt til os for at etablere et samarbejde, så vi sammen kan få en stærkere stemme hos de relevante aktører.

Sammen kan vi dokumentere og italesætte omfanget af hadforbrydelser. Ved at indsamle et solidt grundlag vil vi skabe opmærksomhed og en fælles bevidsthed om vigtigheden af at opnå en atmosfære, hvor vi betragter hinanden som mennesker og ligeværdige.

Sammen vil vi kunne fremme viljen hos medier, politikere og myndigheder til at støtte et samfund, hvor hadefulde bemærkninger og overgreb er noget, man reagerer på, fordi alle borgeres retssikkerhed er lige vigtig.

Alle vores samarbejdspartnere kan få adgang til de data, som ikke er personfølsomme – og som kan bidrage til deres respektive arbejde og dermed til et mere sikkert Danmark.

Vi håber, at både forskere, politikere, journalister og mange andre vil gøre brug af de data, som vi vil indsamle.Holdet bag

AnmeldHad.dk er et projekt under foreningen Center for Forebyggelse af Eksklusion - CFE.

Foreningen arbejder ud fra etnisk, religiøs, seksuel og politisk neutralitet, hvorfor vi kan favne bredt og bevare objektiviteten.
Vi vil gerne bidrage aktivt til at skabe et mere harmonisk samfund, der kan rumme alle de forskelligheder, som vores senmoderne og multikulturelle samfund indeholder på tværs af religion, etnicitet, seksuel orientering og politisk overbevisning.

Bestyrelsen er sammensat af engagerede medlemmer med forskellige baggrunde, hvad angår bl.a. religion, etnicitet og køn. Vi har også forskellig faglighed, så vi kan repræsentere mange aspekter.

Foreningen råder i dag over strafferetsjurister, projektledere med fokus på samfundssikkerhed, rådgivere med baggrund i statskundskab, socialforvaltning samt en alsidig skare af ressourcepersoner som eksempelvis lektor fra DTU, praktiserende psykolog, historiker m.fl..


Organisationer

I den kommende tid vil vi invitere forskellige minoritetsforeninger, religiøse menigheder, relevante professionelle aktører samt andre interesserede til at samarbejde med os for at skabe et mere sikkert og harmonisk samfund.
Hvis du allerede nu er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere, er du velkommen til at tage kontakt til os allerede i dag.

Denne side vil løbende blive opdateret med navne på de aktører, som har ønsket at indgå et samarbejde med Center for Forebyggelse af Eksklusion - CFE, herunder AnmeldHad.dk


Bliv frivillig

Projektet AnmeldHad.dk er drevet af engagerede frivillige. For at sikre projektets fortsatte succes, er vi løbende på udkig efter flere frivillige. Vi skal bruge flere hænder til blandt andet at gennemføre brugeranalyser, spørgeskemaundersøgelser, opsøge samarbejdspartnere, arrangere konferencer samt andre spændende opgaver.

Vi opfordrer ligeledes jurister, journalister, kommunikatører, sociologer samt folk fra statskundskabsstudier eller lignende til tage kontakt til os.